Persondatapolitik

Persondatapolitik

For Ikast Jern og Stål A/S
Vedr. behandling af persondata.

Introduktion

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
De oplysninger vi skal give dig er følgende

 1.  Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Retten til at trække samtykke tilbage
 7. Dine rettigheder
 8. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i
bilaget.
Med venlig hilsen
Ikast Jern og Stål A/S

Bilag 1 - Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Ikast Jern og Stål A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ikast Jern og Stål A/S
Nygade 95, 7300 Ikast
CVR-nr.: 16628182
Telefon: +45 97 15 57 00
Mail: ijs-as@ijs-as.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler nødvendige persondata for at kunne forbedre vores ydelser og tilpasse vores kommunikation og markedsførring. I den forbindelse er der visse persondata vi er
  nødt til at kende, for at kunne levere den bedste service. Det er eksempelvis nødvendige
  identifikations- og kontaktoplysninger så som navn og mailadresse.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Visse persondata vi er nødt til at kende for at kunne levere vores ydelser. Det er for eksempel dit navn og mail. Dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger. Dette
  udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores yderlser til dig.
 • Visse persondata vi gerne vil kende om dig, så vi kan forbedre vores ydelser, og tilpasse
  vores kommunikation og markedsføring, samt i øvrigt at optimere relationen til os, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser du har behov for.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi offentliggør ikke, videregiver ikke eller overlader dine persondata til andre, medmindre:

 • Det er nødvendigt, for at vi kan overholde lovgivningen.
 • Du har givet os samtykke til det.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og indtil du vælger at tilbagetrække dit samtykke.
Kun relevante personer og systemleverandører med legitime hensigter har adgang til vores
systemer.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os
på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling
af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet
for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra
dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

8. Klage

Vi gør alt hvad vi kan for ar sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt.
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i
overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os.

Du kan skrive til os på: ijs-as@ijs-as.dk

Vi vil da ekspedere din henvendlese til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således
at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.
Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.